YÖNERGEMİZ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMA BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulacak birimi İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yapılandırarak, çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Birimi’ni kapsar.

Dayanak

Madde 3- İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi, 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen,

a)      Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

b)     İstanbul Teknik Üniversitesi Yükseköğretim Birimleri: İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tamamını, ifade eder.

Genel Esaslar

Madde 5- Bu yönerge kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a)      Engelli kişilerin özel durumları ve farklılıkları dikkate alınıp, kendilerine bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayan kişilerle eşit eğitim imkânı sağlanır.

b)     Engelli öğrencilere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde engellilerin, engelli ailelerinin ve ilgili gönüllü kuruluşların katılımı sağlanır.

c)      İstanbul Teknik Üniversitesi Yükseköğretim Birimlerinin engelli öğrencilere yönelik olarak yapmak istedikleri hizmet ve düzenlemelerde İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin görüşü alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi İşleyişi, Yapılanması ve Çalışma Esasları


İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin İşleyişi

Madde 6- İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından seçilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Engelli Öğrenci Danışma Birim Sorumlusu, bir hekim, bir psikologdan oluşur. Üniversite öğrenci temsilcisi de toplantılara davet edilir. Eğitim birimlerinden birer temsilci bu komisyona yardım ve destek amacı ile alınır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yükseköğretim Birimleri Engelli Öğrenci Danışma Birimi Sorumlusu

Madde 7- İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nde alınacak kararlarının uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Dekanlıklarında/Müdürlüklerinde görevli birer Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi temsilci seçilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin Görevleri

Madde 8- İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin görevleri:

a)      İstanbul Teknik Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada doğabilecek ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b)     Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim programlarını sürdürmeleri için; hem engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

c)      Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik, konuyla ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi tanımlamak, bunun getirdiği mağduriyetleri ve yapılması gereken düzenlemeleri içeren dokümanlar hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gereken durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

d)     Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

e)      Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörüne sunmak.

f)       Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

g)      İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

h)     Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

i)       Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

j)       Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanması için çalışmalar yapmak.

k)     Öğrenim görmekte olan diğer öğrencilerle eşit şartlarda, onlarla aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan engelli öğrencilerin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklar konusunda gerekli tedbirleri alıp, düzenlemeleri yapmak.

l)       Engelli öğrencilerle diğer öğrenciler arasında iletişimin kolaylaştırılmasına yön vermek.

m)   İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

n)     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, öğrenci seçme sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme


Yürürlük

Madde 9- İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin yapılanması ve çalışma esasları ile ilgili bu Yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından 02.10.2009 tarih ve 506 numaralı toplantısında kabul edilerek kabul tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 10- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür