itü logo

    ÇALIŞMA İLKELERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkeleri

Misyonumuz

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılandırılmış bir üniversite birimidir. Birimimiz, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim dönemleri boyunca yaşayabileceği geçici veya kalıcı engel durumlarının eğitime eşit katılımı engelleyici sebeplerini ortadan kaldırma üzerine yoğunlaşma bilinciyle çalışmalar sürdürmektedir.

Sürdürdüğümüz çalışmalarda yasal çerçevede öğrenci odaklı bir yapılanmaya gidilmekle birlikte, çalışmalarımızı üniversite imkanlarını kullanabilme ihtimali bulunan herkes için, evrensel tasarım ilkelerini önceleyen yaklaşımı benimseyerek planlamaktayız.

Vizyonumuz

Birimimiz, üniversitemizde bulunan tüm organlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olmasını önemser. Uygulanan tüm iyileştirme ve düzenlemelerin, erişilebilirlik bilincinin kurumda yerleşmesiyle birlikte tüm çalışmalarda öncelenecek değerler arasında yer almasını hedefler. Kuruluş amacı ve gerekçeleri doğrultusunda, engelli öğrencilerin karşılaşacağı güçlüklerin makul uyarlamalarla ortadan kaldırılarak tüm öğrencilerle eğitime eşit ve tam katılımı çerçevesinde, bireysel farklılıkları gözeterek, ayrımcılık ve izolasyondan uzak, ilgilileri doğru yönlendirerek hızlı ve etkili çözümler geliştirilebilmesini kolaylaştırıcı çalışmalar planlar.

İlkelerimiz

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi, özel hayatın gizliliği ve kişisel beyan ilkelerini esas alarak oluşturduğu prensipler doğrultusunda çalışmalarını yapılandırır. Kurumumuz içerisinde, eğitim ve yapısal erişilebilirlik noktasında belirlenen standartları önceleyen çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte, öğrenim hayatları boyunca yaşamış oldukları güçlükleri birimimize aktaran tüm öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm için ilettikleri talepler değerlendirilerek hareket edilmektedir.

Amaç ve Hedeflerimiz

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere engel durumlarına uygun düzenlemeleri sağlamak; öğretim elemanları, araştırma görevlileri, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonu, Rektörlük ve öğrenciler arasında sürdürülen iletişim ve işbirliğine bağlıdır. Aşağıda tanımladığımız engel durumları ve çözümlerine yönelik bazı iyileştirmeler, kısa, orta ve uzun vadede değerlendirmeye alınarak hayata geçirilmiş ve geçirilmesini amaçladığımız çalışma hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

Engelli Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Üniversite bünyesinde sağlanan tüm hizmetlere erişimde eşitlik
• İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonu, Engelli Öğrenci Birimi ve Rektörlük iş birliği ile gerçekleşecek çalışmalar doğrultusunda, engel durumuna uygun öğrenme yöntemlerinin planlanarak hayata geçirilmesi
• Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması
• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca Üniversite yurtlarının kullanımına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmesi
• Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte / enstitüler aracılığı ile ders yeri değişikliği benzeri eğitime eşit ve etkin katılımın önünü alan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması
• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, maddi güçlükler nedeniyle eğitime eşit ve etkin katılımı engelleyici sorunların çözümü noktasında Yurtlar ve Burslar Müdürlüğüyle bir araya gelinerek yapılacak değerlendirmeler sonucunda öğrencinin yaşadığı güçlüklerin giderilmesine yönelik çözüm sunulabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi; eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyen yardımcı araç gereç temininin sağlanması
• Öğrencinin talebi doğrultusunda, ödev ve ders saatleri içerisinde, yarı zamanlı çalışma sistemiyle kurumumuzda istihdam edilen öğrenciler içerisinden, talepte bulunan öğrencinin öğrenim gördüğü bilim dalında öğrenim gören öğrenci veya fakültelerin araştırma görevlileri aracılığıyla öğrenci asistanlarının sağlanması
• Yemek Hizmetlerini beslenme şeklini olumsuz yönde etkileyen güçlükler nedeniyle etkin kullanamayan öğrenciler için uygun düzenlemelerin yapılması; düzenlemelerde öğrenciyi ayrıcalıklı gösterecek ve izole edecek önlemler yerine bütünleştirilmiş çözümler sunulması
• Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik MERKEZİ aracılığıyla, mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
• Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile sürdürülecek çalışmalar kapsamında fiziki çevreye yönelik erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması

Görme Engelli Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Okuma, not alma ve oryantasyon benzeri, öğrencinin eğitime etkin katılımını engelleyici sebepleri ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirilecek uyarlamaların sağlanması
• Sınıf, kütüphane, laboratuvar ve benzeri çalışma alanlarında yardımcı destek çözümlerinin uygulanması (Ekran okuyucu bulunan bilgisayar sistemleri, Dijital erişilebilirliğe uygun biçimde hazırlanacak elektronik kitap ve notlar, Braille yazı biçiminde hazırlanan dokümanlar, bilgisayar veya insan sesiyle hazırlanan sesli kitap ve belgeler)
• Üniversitemiz içerisinde bulunan kütüphanelerin hizmetleri değerlendirildiğinde, tüm öğrencilerin faydalanabileceği, herkes için erişilebilir internet kaynaklı materyallerin sağlanması
• Talep edildiğinde, öğrencinin öğrenim gördüğü Yerleşkeye engelsiz biçimde erişebilmesini kolaylaştırmak üzere, Oryantasyon ve “Bağımsız Harekete yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
• Üniversitemiz Mustafa İnan Kütüphanesi'nin, uygun yardımcı teknoloji ürünlerinden faydalanılarak, engelli öğrenciyi ayrıcalıklı göstermenin önünü alan, izolasyondan uzak biçimde erişilebilir bir çalışma ortamı haline getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması
• Öğrencilerin Kampüslerde rahat hareket edebilmesi ve kampüslerin tanınmasına yönelik erişilebilir harita çözümlerinin sunulması; iç ve dış mekan dolaşımını kolaylaştıracak teknolojik geliştirmelerden yararlanılması
• Kampüslerde bulunan kavşak, geniş ve yoğun arterler benzeri yaya geçidi bulunan güzergahlarda, görme engelli öğrencilerin bağımsız ve erişilebilir biçimde hareketini sağlamak üzere çözümler geliştirilmesi

Fiziksel Engelli Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Öğrencinin eğitime etkin katılımını engelleyici fiziksel güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler doğrultusunda, not alma, laboratuvar çalışmaları benzeri aşamalarda gerektiğinde asistan ve destek teknolojilerinin sağlanması
• Yapı ve inşaat alanlarında sürdürülen çalışmaların, fiziksel güçlükler yaşayan bireyleri etkilemeyecek biçimde yürütülmesi amacıyla, yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıyla iş birliği içinde çalışılarak düzenlemelerin eşgüdüm içerisinde planlanması
• Fiziki çevrenin erişilebilir hale getirilebilmesi için ilgili birimlerle bir araya gelinerek, üniversitenin tüm alanlarına uygun biçimde rampa ve asansör ile ulaşımın sağlanabilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
• Yapısal düzenlemeler planlanırken ilgili birimlerle bir araya gelinerek, Evrensel tasarım ilkelerinin gerektirdiği biçimde uygun düzenlemelerle, tüm bina ve sosyal alanların herkes için kolay ve en az güç gerektirecek biçimde tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapılması
• Kampüslerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin, erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde planlanması
• Fiziksel güçlükler nedeniyle ders veya aktivitelere katılım sağlayamayan öğrencilerin, talepleri ve varsa çözüm önerileri değerlendirilerek erişilebilir bir ortamda sunulabilmesi için makul uyarlamaların gerçekleştirilmesi
• Fiziki Erişilebilirlik standartlarını sağlayan binaların gösterildiği haritalar
• Kampüslerde bulunan kaldırımlarda, erişimi bütünüyle sağlayan rampa çözümlerinin uygulanması
• Erişilebilir park etme alanlarının bulunması ve bu alanların farklı araçlar tarafından işgalinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması

İşitme Engelli Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Danışma, konferans salonu, amfi, sınıf benzeri alanlarda, öğrencinin aktivitelere etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla, güncel teknolojinin kurgulandığı sistemler temel alınarak uygun yardımcı teknoloji çözümlerinin sunulması
• Kampüslerde bulunan konaklama alanlarında, işitme engelli kullanımına uygun erişilebilirlik çözümlerinin uygulanması
• Yerleşkelerde bulunan tüm iç mekanları kapsayacak biçimde, Görsel (görülebilir) yangın ve acil durum alarmlarının konumlandırılması

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite, Disleksi benzeri Farklılıkları Bulunan Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Derslerde not alınması, öğrencinin talebi doğrultusunda derste ses kaydı yapılması benzeri uyarlamaların akademisyenlerle bir araya gelinerek planlanması

Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları olan Öğrenciler için Planlanan Hizmet ve Servisler:

• Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla uygun destek hizmetlerinin sağlanması

İç Hastalıkları ve Benzeri Kronik Sağlık Sorunları Bulunan Öğrenciler için Planlanan Hizmetler

• Öğrencinin engel durumu / hastalığı nedenli günlük hayatının farklı dilimlerinde oluşturabileceği güçlükler değerlendirilerek (sıklıkla lavabo ihtiyacı kaynaklı sebeplerle ders ve aktivitelere ara verme, düzenli ilaç kullanımı) benzeri durumlar göz önünde bulundurularak uygun düzenlemelerin ve uyarlamaların sağlanabilmesi amacıyla, öğrenim gördüğü fakülte / enstitü çalışmacılarıyla bir araya gelinerek öğrencinin öğrenim hayatında engelinin doğasından kaynaklanabilecek güçlüklerinin paylaşılması, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması

Sayfamızda yer verilen ve Dünya sağlık örgütü verilerince tanımlanan engel durumlarının dışında, bireysel farklılıklarının doğru anlaşılamaması nedenli eğitime eşit ve etkin katılımda engellenen / engellendiğini düşünen herkes birimimize başvurabilir. Karşılaşılan güçlükler, üniversitemiz karar organlarıyla bir araya gelinerek değerlendirilir, imkanlarımız doğrultusunda güçlükleri ortadan kaldırıcı çözümler sunulabilir.